Súhlas so spracovaním osobných údajov

Elektronický kontaktný formulár

Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehlásenie dotknutej osoby:

 1. Odoslaním kontaktného formuláru dáva potenciálny klient súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti Golden home reality s.r.o., IČO 47653701, so sídlom Švabinského 13, Bratislava-Petržalka 851 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I oddiel: Sro, vložka č.: 98303/B kontaktné údaje: home@re-max.sk (ďalej len: ,,RH,,) a SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., IČO 36 276 065, so sídlom Cesta na Senec 2/A, Bratislava-Ružinov 821 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I oddiel: Sro, vložka č.: 98174/B, kontaktné údaje: info@re-max.sk (ďalej len: ,,STE,,)

  Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti RH. alebo formou emailu, na kontaktný email spoločnosti,
  home@re-max.sk.

Správca:

Golden home reality s.r.o., IČO 47653701, so sídlom Švabinského 13, Bratislava-Petržalka 851 01, kontaktné údaje: home@re-max.sk („RH“)

SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o., IČO 36 276 065, so sídlom Cesta na Senec 2/A, Bratislava-Ružinov 821 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I oddiel: Sro, vložka č.: 98174/B, kontaktné údaje: info@re-max.sk („STE“)


Účely spracovania:

Informácie o spracovaní osobných údajov

Ad 1)

RH a STE spracúva Vaše osobné údaje, ktoré získala od Vás alebo z iných zdrojov, na nasledujúce účely

 • Povinná identifikácia a kontrola klienta podľa zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, v znení neskorších predpisov (identifikačné údaje na preukaze totožnosti, druh a číslo preukazu totožnosti, štát, prípadne orgán , ktorý ho vydal, a čas jeho platnosti, účel a zamýšľaná povaha obchodu, preskúmavanie zdrojov peňažných prostriedkov alebo iného majetku).
 • Plnenie povinností a záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o spolupráci uzavretej medzi RH a Vami (identifikačné a kontaktné údaje, údaje o nehnuteľnosti), vrátane zverejnenia informácií o nehnuteľnostiach na webových stránkach Kancelárie.
 • za účelom vybavenia Vášho dopytu nehnuteľnosti.
 • za účelom vybavenia Vašej ponuky nehnuteľnosti.
 • za účelom vybavenia vašej otázky.
 • za účelom priameho marketingu, temarketingu, vrátane zasielania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami (e-mailom, SMS) týkajúcich sa ponuky obdobných služieb, ak však zasielanie obchodných oznámení vopred neodmietnete.

Ad 2)

Vzhľadom na to, že RH a STE je súčasťou svetovej siete realitných kancelárií RE/MAX, budú Vaše osobné údaje prenášané a spracované tiež k nasledujúcim účelom: ·

 • Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, uskutočnené transakcie - dáta o nehnuteľnostiach - maklér, výška provízie, hodnota nehnuteľnosti/ výška nájmu) budú zaradené do systému MAXIS, iFRANCHISE, ktorý slúži na evidenciu všetkých osôb využívajúcich značku RE/MAX.
 • Zo systému MAXIS, iFRANCHISE sú za účelom ochrany obchodnej značky RE/MAX zhotovované reporty pre spoločnosti PMSC REAL ESTATE FRANCHISING, INC. (so sídlom Poststrasse 15, Postfach 358, CH-6301, Zug, Švajčiarsko), ktorá je masterfranšízistom pre Európu ("RE/MAX Europe"). Tieto reporty obsahujú údaje o uskutočnených transakciách, vrátane výšky provízie a hodnoty obchodného prípadu.
 • Vaše osobné údaje (identifikačné údaje, kontaktné údaje, skeny zmlúv, dáta o nehnuteľnostiach - uzatvorené a neuzatvorené obchody) budú ďalej spracovávané v systéme MAXIS, ktorý slúži na evidenciu a kontrolu činností realitných kancelárií, vrátane maklérov, a k vytvoreniu inzercie (profilu Vašej nehnuteľnosti) na webových stránkach STE.

Právny základ:

Ad 1)

RH je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje bez súhlasu, lebo vykonáva spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie právnych povinností stanovených zákonom a pre plnenie zmluvy uzatvorenej so subjektom údajov.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a bez týchto údajov nebude možné nadviazať obchodnú spoluprácu alebo v nej pokračovať.

Ad 2)

RH je tiež oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje bez súhlasu, lebo všetky spracovania vykonáva z dôvodov oprávneného záujmu RH a STE a vlastníka značky RE/MAX. Medzi tieto oprávnené záujmy patrí:

 • Ochrana značky RE/MAX a evidencia a kontrola všetkých osôb, ktoré túto značku využívajú

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a bez týchto údajov nebude možné nadviazať obchodnú spoluprácu alebo v nej pokračovať.

 

Okruh príjemcov (sprostredkovateľov)

Vaše osobné údaje bude v rámci Vašich vzťahov s Kanceláriou spracovávať maklér [prosím doplňte identifikačné údaje], ktorý bude tiež Vašou kontaktnou osobou. V prípade ukončenia spolupráce medzi maklérom a Kanceláriou bude Vaša komunikácia automaticky presmerovaná po nevyhnutnú dobu na Kanceláriu, ktorá Vám následne pridelí nového makléra.

Zhromažďovaním a zadávaním Vašich osobných údajov do systémov iFRANCHISE je poverený regionálny riaditeľ STE a do systému MAXIS je poverená Kancelária a jej makléri. Systém iFRANCHISE aj MAXIS je spravovaný externou IT spoločnosťou: GryphTech a sídlo serveru je Netherlands, DALTEN media s.r.o., IČO 27135306, so sídlom Praha 7, Dělnická 213/12, iNET, spol. s.r.o., IČO: 35 793 392 Romanova 15, 851 02 Bratislava, Slovensko.

Príjemcovia:

Osobné údaje zistené v rámci povinnej identifikácie a kontroly klienta budú odovzdávané príslušným štátnym úradom (Finančný analytický úrad).

Váš inzerát (informácie o nehnuteľnosti) bude sprístupnený verejnosti prostredníctvom webových stránok Kancelárie a STE.

Základné údaje o Vašich transakciách budú odovzdávané RE/MAX Europe.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:

Švajčiarsko (RE/MAX Europe) - existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej ochrane osobných údajov - je umožnený voľný tok osobných údajov

Doba uchovania:

Osobné údaje budú uchovávané počas trvania spolupráce s Kanceláriou.

Po ukončení spolupráce si Kancelária ponechá len osobné údaje a dokumenty potrebné na plnenie zákonných povinností a ochranu ich zákonných záujmov (napr. z dôvodu reklamácie alebo súdneho sporu), a to po dobu 10 rokov.

STE bude uchovávať základný profil klienta v systéme iFRANCHISE pre evidenčné účely a účely prípadnej budúcej spolupráce po dobu maximálne 15 rokov.

Údaje v systéme MAXIS budú STE uchovávať po dobu 6 mesiacov v prípade nevykonaného obchodu prostredníctvom Kancelárie alebo po dobu 10 rokov od uzatvorenia obchodu prostredníctvom Kancelárie.

Práva subjektov údajov:

Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie (po uplynutí doby uchovania alebo ak bude vznesená oprávnená námietka proti spracovaniu), prípadne na obmedzenie spracovania.

PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODU OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV KANCELÁRIE A STE MÔŽETE KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU A OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ VYMAZANÉ, POKIAĽ KANCELÁRIA ALEBO STE NEPREUKÁŽU ZÁVAŽNÉ OPODSTATNENÉ DôVODY NA SPRACOVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI ALEBO PRÁVAMI.

Všetky svoje žiadosti podávajte prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Ďalej máte právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom alebo sťažností na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 

Na našich stránkach používame cookies, ktoré nám pomáhajú zefektívniť Vašu prácu s našimi webovými stránkami. Ak zotrváte na stránke bez zmeny nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím. Viac informácií